BADANIA I POMIARY ELEKTRYCZNE

 • rezystancji izolacji – badanie stanu izolacji
 • pomiary rezystancji i impedancji pętli zwarcia
 • badanie wyłączników różnicowo – prądowych
 • pomiary napięcia dotykowego
 • pomiary baterii kondensatorowych
 • pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych
 • pomiary rezystancji uziemienia, rezystywności gruntu
 • pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych
 • badanie natężenia oświetlenia
 • ustalanie kolejności wirowania faz
 • badania skuteczności ochrony oraz szybkiego wyłączania